Vital Rozhevski

Vital Rozhevski

Co-Founder at Mindist, PM at Preply
157 points
87 Upvotes