Sunny Xiaqing Bai

Sunny Xiaqing Bai

VC analyst in Bay Area