Leonid Goncharov

Leonid Goncharov

Full-stack web. Surfing for fresh ideas